ความเป็นมาของตำบล | ข้อมูลพื้นฐาน | ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
โทร. 055-496098 | e-mail : hardsongkwae@gmail.com