การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564


การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว เห็นสมควรให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารผลงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้....

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.