หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยเห็นสมควรแก้ไขการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารผลงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้...

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.