ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**นางสาวรจนารถ  เจียมบรรจง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ

****


นางวงเดือน ดวงดัน
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวพนม พุ่มห่าน
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวหทัยกานต์ มณีฉาย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
****


นางสาววาสนา เอกา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


****

**


นางสาวรจนารถ เจียมบรรจง

เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว