แผนจัดหาพัสดุประจำปี

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนจัดหาพัสดุ สำนักปลัด
แผนจัดหาพัสดุ ส่วนการศึกษา
แผนจัดหาพัสดุ ส่วนการคลัง
แผนจัดหาพัสดุ ส่วนโยธา

แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนจัดหาพัสดุ สำนักปลัด
แผนจัดหาพัสดุ ส่วนการศึกษา
แผนจัดหาพัสดุ ส่วนการคลัง
แผนจัดหาพัสดุ ส่วนโยธา


แผนจัดหาพัสดุ งานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
แผนจัดหาพัสดุ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว