ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน
จำนวนกลุ่มทุกประเภท 15 กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่ม
กลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์ 7 กลุ่ม
กลุ่มอื่นๆ 5 กลุ่ม

 

จุดเด่นของพื้นที่

..............สถานที่ตั้ง อยู่ห่างจากตัวอำเภอไม่มากนัก มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอและพื้นที่ใกล้เคียงได้หลายสายทำให้สะดวกใน การขนส่งผลผลิตในพื้นที่ออกสู่ตลาด จึงมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาการผลิตให้เป็นการผลิตในเชิงพาณิชย์


..............พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราลุ่ม มีแม่น้ำน่านและลำคลอง ได้แก่ คลองละมุง คลองละวาน คลองลำชำ ไหลผ่าน นอกจากการทำนาในฤดูกาลแล้วยังสามารถทำนาปรังได้อีก โดยเฉพาะในเขตสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า และยังมีพื้นที่อีกบางส่วนที่สามารถพัฒนาแหล่งน้ำให้มีน้ำใช้ได้ตลอดปี จึงมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะทำให้พื้นที่ของตำบลสามารถเป็นแหล่งเกษตรกรรมอย่าง สมบูรณ์


..............ชุมชน มีพื้นที่ที่เป็นชุมชนหนาแน่นตามหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะหมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นชุมชนที่ค่อนขางหนาแน่น และมีการร่วมกลุ่มของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพเสริม กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร จึงมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมพัฒนากลุ่มให้เป็นที่แพร่หลาย

..............คุณภาพของคน เนื่องจากการคมนาคมที่สะดวกและสถานศึกษาในระดับสูงในพื้นที่ไม่มี ทำให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในตัวจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป จึงควรส่งเสริมให้เยาวชน เหล่านี้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะการกีฬาและกิจกรรมเพื่อสาธารณ ประโยชน์

 

ข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว