สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

**


นางรัตนะ เสริมมา
ประธานสภา อบต.หาดสองแคว
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 2

นายธนิณพิสิษฐ์ พุ่มไสว
รองประธานสภา อบต.หาดสองแคว
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 7

นายธีรศักดิ์ สนแย้ม
เลขานุการสภา อบต.หาดสองแคว
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 2
**


นายจรัญ ธีระแนว
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 1

นายวันชัย  รุ่งเรืองธรรม
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 1

นางวันเพ็ญ กลมดวง
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 3
**


นางสาวกาญจนา ประมาณ
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 3

นางสมบัติ นนคลัง
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 4

นายมาโนช มาทองแดง
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ 4
**


นายมานพ โพธิ์โม้
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 5

นายทรงวุฒิ น้อยทรัพย์
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 5

นางเสนอ มีท้วม
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 6
**


นางสมพิศ เรือนทะยา
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 6

นางเฉลิมรัตน์ นิกรแสน
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 7

**


เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว