กองคลัง

**นางเพลินพิศ ทิพย์วงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

**


นางรักชนก ทองแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวเบญจมาศ ขำฉา
ผช.จนท.ธุรการ

นางสาวศิริพร น้อยหนองโว้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
**


นางสาวศุภลักษณ์ สุขช้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


**


เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว