กองช่าง

**นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

**


นายอนุพงษ์ ผาคำ

นายช่างโยธา

นายจิรพัฒน์ เกิดมี
ผู้ช่วยช่างโยธา 

นางสาวพุทธิภรณ์ บุญเกิด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนโยธา
**


นายนเรศ ทั่งเรือง
ผู้ผลิตน้ำประปา

นายพิศาล สอดจันทร์
ช่างเครื่องสูบน้ำ


นายชำนาญ  พะตัน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

**


นายอุไร กลิ่นขำ
พนักงานสูบน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหาดสองแคว


นายณัฐพงษ์ นามรัง
พนักงานสูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านเด่นสำโรง


**


เกี่ยวกับ อบต.หาดสองแคว