ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA)

รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)


รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560

 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2559

รายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราขการท้องถิ่น (Core Team) ประจำปี 2558