หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขัั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2561