หัวหน้าส่วนราชการ

 นายจีรเดช เลิศพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
โทรศัพท์  097-9958427
     

นางสาวสุวจี  ศัลยพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
โทรศัพท์  081-2842580
 
     

นางสาวประภาพรรณ  มากพันธุ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 089-2695676
 
 

นางสาวณัทปภา  จันทร์หอม
นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 095-4688663
     

นางสาวรจนารถ   เจียมบรรจง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ 086-3682155
 

นางสาวมันทนา สินสถาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
โทรศัพท์ 095-6439712

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.