งานบริหารงานบุคคล

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
การมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล 16 มิถุนายน 2564
ลงนามมาตรการตรวจสอบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมารตฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 10 มีนาคม 2564
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนิติกร 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์จ้างเหมาบริการ 18 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2564 05 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2564 15 ตุลาคม 2563
ประกาศ รับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบล 01 กรกฎาคม 2563
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 17 เมษายน 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 07 ธันวาคม 2563
มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 28 เมษายน 2563
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28 พฤษภาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 05 พฤศจิกายน 2563
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 05 พฤศจิกายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ปีงบ 2564 05 พฤศจิกายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานครู ประจำปีงบ 2564 05 พฤศจิกายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบ 2564 05 พฤศจิกายน 2563
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง 05 พฤศจิกายน 2563

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.