สำนักปลัด


 

โครงสร้างของสำนักปลัด

 
     
 
นางสาวสุวจี  ศัลยพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
 
     
 

นางสาวณัทปภา  จันทร์หอม
นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 

 

ฝ่ายนโยบายและแผน


 

 

นางเพลินพิศ  ทิพย์วงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 


 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 

นางสาวสิรภัทร  สารเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจริยา คำแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.วีรินทร์พิมล หาญกิตติมงคล
นิติกร

นางสาวกันต์หทัย  คงสมจรูญ
นักวิชาการเกษตร
       

นายภมร สรงเย็น
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
     
       

 

พนักงานจ้าง


 

นายนาวี  พุทธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานจ้าง)

นางสาวเกษร  ธีบำรุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
(พนักงานจ้าง)

นางสาวกิ่งแก้ว  อ่อนชูศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 

นางสาววิสสุตา อนุเคราะห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
       

นายศุภกิจ  ช้างทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
น.ส.ธัญญารัตน์   เรืองโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 

นายรำไพ  มีนาค
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

นายกฤษดา  ชำนิสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
(ประจำรถน้ำ)
       

นายจรูญวิทย์ สุทธิกุล
คนสวน

นายประยุทธ์  วะหิม
นักการภารโรง

นางสุนทร  วะหิม
แม่บ้านสำนักงาน

นางวิรงค์รอง  โสดสุภาพ
แม่บ้านสำนักงาน
       

นายสนอง  ทารัตน์
ยาม

 
   


 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.