ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) สายพันธุ์ XBB. 1.16 24 เมษายน 2566
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุติดบ้าน 03 เมษายน 2566
สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ส้วมสาธารณะสะอาดทั่วไทยไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค 03 เมษายน 2566
เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน 23 มีนาคม 2566
ส่งมอบบ้านตามโครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน 21 มีนาคม 2566
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 20 มีนาคม 2566
กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 มีนาคม 2566
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ประจำปี 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ปี 2566 19 มกราคม 2566
ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 28 ธันวาคม 2565
อบต.หาดสองแคว จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประกาศนโยบาย No Gift Policy 09 ธันวาคม 2565
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยลูกน้ำยุงลาย 30 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมอัพเกรด ถังขยะเปียกครัวเรือนจากแบบเดิมเป็น *ถังหมักรักษ์โลก (Green Cone)* 23 พฤศจิกายน 2565
สำรวจบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย 14 พฤศจิกายน 2565
แจกจ่ายน้ำ แก้ปัญหาระบบปะปาหมู่ที่ 6 ชำรุด 10 พฤศจิกายน 2565
ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ 11 ตุลาคม 2565
สำรวจน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหมู่ 5 บ้านแหลมคูณ 04 ตุลาคม 2565
เตรียมความพร้อมรับมือพายุโนรู ในเขตพื้นที่ตำบลหาดสองแคว. 29 กันยายน 2565
31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตัวเอง คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม 31 พฤษภาคม 2565
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณคนดีศรีหาดสองแคว ประจำปี 2565 08 เมษายน 2565
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 07 เมษายน 2565
กิจวัตรช่วงโรคระบาด โควิด-19 05 เมษายน 2565
ดำเนินการออกเก็บขยะอันตรายหรือขยะพิษ 24 มีนาคม 2565
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 22 มีนาคม 2565
ตรวจมาตราการการจัดงานในช่วงสถานการณ์โควิด 19 03 มีนาคม 2565
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 01 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 17 มกราคม 2565
โครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 27 ธันวาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 24 ธันวาคม 2564
การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award 23 มิถุนายน 2564

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.