ข่าวประกาศ

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุข) 28 พฤษภาคม 2567
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว จำนวน 3 เรื่อง 24 เมษายน 2567
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 06 มีนาคม 2567
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1 ประจำปี 2567 06 มีนาคม 2567
ประกาศ เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 31 มกราคม 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 23 มกราคม 2567
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อจัดทำข้อบัญญัติ 14 ธันวาคม 2566
ประกาศใช้ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2566 08 ธันวาคม 2566
มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม 09 พฤศจิกายน 2566
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 128 รายการ 22 กันยายน 2566
ประกาศสรุปผล การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 01 กันยายน 2566
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 09 พฤษภาคม 2566
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 20 มีนาคม 2566
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี พ.ศ. 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
นโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 01 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2566 25 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 12 มกราคม 2566
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2566 28 พฤศจิกายน 2565
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 05 สิงหาคม 2565
ประกาศ รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. 20 กรกฎาคม 2565
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 05 กรกฎาคม 2565
ประกาศ การแต่งกายในการมาปฏิบัติราชการของพนักงานและลูกจ้าง 10 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 02 พฤษภาคม 2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มีนาคม 2565 12 เมษายน 2565
ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2564 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 30 มีนาคม 2565
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 17 มีนาคม 2565

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.