ข่าวประกาศ

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม 09 พฤศจิกายน 2566
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 128 รายการ 22 กันยายน 2566
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 09 พฤษภาคม 2566
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 20 มีนาคม 2566
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี พ.ศ. 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
นโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 01 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2566 25 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 12 มกราคม 2566
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2566 28 พฤศจิกายน 2565
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 05 สิงหาคม 2565
ประกาศ รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. 20 กรกฎาคม 2565
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 05 กรกฎาคม 2565
ประกาศ การแต่งกายในการมาปฏิบัติราชการของพนักงานและลูกจ้าง 10 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 02 พฤษภาคม 2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มีนาคม 2565 12 เมษายน 2565
ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2564 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 30 มีนาคม 2565
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 17 มีนาคม 2565
ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 04 มีนาคม 2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กุมภาพันธ์ 2565 03 มีนาคม 2565
ประกาศ นโยบายในการป้องกันการใช้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 11 กุมภาพันธ์ 2565
หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.หาดสองแคว 11 กุมภาพันธ์ 2565
มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 11 กุมภาพันธ์ 2565

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.