แผนพัฒนาบุคลากร


แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี อบต.หาดสองแคว พ.ศ. 2567 - 2569

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

แผนพัฒนาบุคลากรหาดสองแคว พ.ศ. 2564 - 2566

แผนพัฒนาบุคลากรหาดสองแคว พ.ศ. 2561 - 2563

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562

แผนพัฒนาบุคลากร อบต.หาดสองแคว พ.ศ. 2555 - 2557

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.