หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ซื้อวัสดุอื่นๆ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 26 มกราคม 2567
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุ 20 กิโลกรัม ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 16 มกราคม 2567
จ้างเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอนชุดเครื่องไฟขยายเสียงสำหรับเปิดงานและจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลหาดสองแคว ในวันที่ 17-19 มกราคม 2567 15 มกราคม 2567
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำสนามกีฬาแข่งขัน อุปกรณ์แข่งขันกีฬา เวชภัณฑ์กีฬา เสื้อ ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลหาดสองแคว 15 มกราคม 2567
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลหาดสองแคว ในวันที่ 17-19 มกราคม 2567 15 มกราคม 2567
จ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมล้อเลื่อน ขนาด 120*240 เมตร 08 มกราคม 2567
ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 08 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มกราคม 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน มกราคม 2567 ถึง เมษายน 2567 28 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถรางเลื่อน หมายเลขครุภัณฑ์ 021-53-0001 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2566
จ้างจัดพิธีขอบคุณพืชพันธ์ธัญญาหารและสายน้ำ ตามโครงการประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 30 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทงสายพร้อมจัดแสดงในกิจกรรมกระทงสาย ตามโครงการประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 30 พฤศจิกายน 2566
ซื้อพลุสี ดอกไม้ไฟ สำหรับขบวนแพไฟ ตามโครงการประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 30 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบริการค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเครื่องไฟขยายเสียง สำหรับประกอบพิธีชอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 30 พฤศจิกายน 2566
จ้างเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าสำหรับแพไฟ ตามโครงการประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 30 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบริการในการตกแต่ง จัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระมงตำบลหาดสองแคว ประจำปี พ.ศ.2566 23 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบริการค่าเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลหาดสองแคว ประจำปี พ.ศ.2566 23 พฤศจิกายน 2566
จ้างพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที ชุดเครื่องไฟขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ไฟบนเวทีตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลหาดสองแคว ประจำปี 2566 23 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบริการประดับและตกแต่งแพไฟเพื่อความสวยงามสมพระเกียรติ ตามโครงการประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและขอบคุณพืชพันธ์ธัญญาหารและสายน้ำ 21 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง (โมบายเซอร์วิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบริการขนย้ายแพรับเครื่องปั่นไฟพร้อมสะพานขึ้นลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบริการค่าเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าประดับตกแต่งและส่องสว่างบริเวณทางเข้าวัดคลึงราช-วัดหาดสองแควและที่จอดรถ ตามโครงการประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 13 พฤศจิกายน 2566
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร SHARP MX-M315NV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบริการ ค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที อุปกรณ์ไฟเวที พร้อมเครื่องไฟขยายเสียงสำหรับเปิดงานและจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนตำบลหาดสองแคว ในวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาบริการค่าจัดสถานที่โครงการย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์รัชการที่ 5 เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 19 ตุลาคม 2566
จ้างเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที พร้อมชุดเครื่องไฟขยายเสียง ตามโครงการย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์ ประจำปี 2566 19 ตุลาคม 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10 ตุลาคม 2566

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.