หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 8022 อุตรดิตถ์ 29 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาบริการค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที อุปกรณ์ไฟเวที พร้อมเครื่องไฟขยายเสียงสำหรับเปิดงานและจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนฯ วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2566 23 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ขุดหลุมปลูกต้นไม้และอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานและอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแอร์ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน คือ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 27 กรกฎาคม 2566
จ้างเหมาบริการค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที อุปกรณ์ไฟเวที พร้อมเครื่องไฟขยายเสียงสำหรับเปิดงานและจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนตำบลหาดสองแคว ในวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2566 26 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของสำนักปลัด แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 24 กรกฎาคม 2566
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธิตและแบ่งกลุ่มทำอาหาร ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 18 กรกฎาคม 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอย 11 หมู่ที่ 3 17 กรกฎาคม 2566
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 06 กรกฎาคม 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ที่ 3 บ้านหาดสองแคว จำนวน 2 จุด 05 กรกฎาคม 2566
จัดซื้อสารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชบริเวณแหล่งน้ำ หนอง บึง คลอง (บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ ริมบึงพาด บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 04 กรกฎาคม 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566 ให้แก่ โรงเรียนบ้านหาดสองแคว บ้านเด่นสำโรง บ้านบึงพาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองช่าง เครื่องพิมพ์ Inkjet A3 Brother J2340DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2566

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.