หัวเรื่อง วันที่สร้าง
จ้างเหมาบริการค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที อุปกรณ์ไฟเวที พร้อมเครื่องไฟขยายเสียงสำหรับเปิดงานและจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมในวันที่ 28-29 เม.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2566
จ้างเหมาจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลปิดประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 11 เมษายน 2566
จ้างเหมาตามโครงการคนดีศรีหาดสองแคว ในวันที่ 10 เมษายน 2566 07 เมษายน 2566
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเปิด 2 บาน มือจับชนิดบิด (ตู้เหล็กบานทึบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 เมษายน 2566
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เมษายน 2566
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Toner Brother NO.TN-261 BK ของกองช่าง 30 มีนาคม 2566
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีจัดเก็บ พ.ศ. 2566 30 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 หลังคาเรือน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 29 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง 8022 27 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที อุปกรณ์ไฟเวที พร้อมเครื่องไฟขยายเสียงสำหรับเปิดงานและจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม โครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนตำบลหาดสองแคว 22 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด 21 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าศาลเจ้า หมู่ 4 14 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 14 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหาดสองแคว 14 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ช่วยเหลือร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอตรอน 10 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 09 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง (รถบัสปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง พร้อมประกันภัย) 09 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 09 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาสนามฟุตซอลตำบลหาดสองแคว 08 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองช่าง อบต.หาดสองแคว 07 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำ เดือน มี.ค. - เม.ย. 66 01 มีนาคม 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเครื่องไฟขยายเสียงสำ หรับเปิดงานและ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที อุปกรณ์ไฟเวที พร้อมเครื่องไฟขยายเสียงสำหรับเปิดงานและจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม โครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 12 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2566

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.