ย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ ๕ เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์


ตามรอยเสด็จประพาสต้นทางชลมารค รัชกาลที่ ๕ เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์ เมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ.๒๔๔๔)

ในอดีตเมื่อ  ๑๑๓ ปีที่ผ่านมา  ซึ่งตรงกับ  ร.ศ.  ๑๒๐  (พ.ศ. ๒๔๔๔)  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่ ๕    ได้มีพระราชดำริที่จะเสด็จประพาสต้นทางชลมารคหัวเมืองฝ่ายเหนือ    เพื่อให้ทราบความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพสกนิกรโดยเรือกลไฟ  เสด็จออกจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๔๔ ทรงเสด็จแวะประทับแรมเรื่อยมา   จนถึงวันที่   ๒๑   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๔๔๔   ได้เสด็จประทับแรมที่เมืองพิไชย    (อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบัน) และในวันที่  ๒๒  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๔๔๔  ตรงกับ   ร.ศ. ๑๒๐  พระองค์ท่านได้เสด็จทางชลมารคจากเมืองพิไชยสู่เมืองตรอนตรีสินธุ์ จากบันทึกพระราชหัตถเลขาฯ “ เมื่อเวลาเช้า ๓ โมง  ถึงเมือง  ตรอนตรีสินธุ์   ซึ่งปากน้ำตรอนอยู่ใต้พลับพลาที่ประทับลงไป”   ในปัจจุบันปากน้ำตรอนอยู่เยื้องกับวัดหาดสองแคว  พระองค์ท่านได้เสด็จทางชลมารคเพื่อดูแลบำบัดทุกข์  บำรุงสุข    ให้แก่ราษฎรทางหัวเมืองฝ่ายเหนือและได้เสด็จประทับพักค้างแรมที่เมืองตรอนตรีสินธุ์  ๑  คืน วันรุ่งขึ้นจึงเสด็จต่อไปยังบางโพท่าอิฐ   ซึ่งต่อมาคือจังหวัดอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน

สำหรับงานย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์  รัชกาลที่ ๕  เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์  ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ของทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว  ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหาดสองแคว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอตรอน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลหาดสองแคว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  และในวโรกาสคล้ายวันที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาประทับพักค้างแรมที่เมืองตรอนตรีสินธุ์ซึ่งเป็นที่ปลื้มปิติของเหล่าพสกนิกรชาวอำเภอตรอนเป็นล้นพ้น  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณูปการต่อบ้านเมือง   และรำลึกถึงวันที่พระองค์ได้เสด็จประพาสทางชลมารค ประทับพักแรมที่เมืองตรอนตรีสินธุ์ในนามของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอน้อมเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็น   “สมเด็จพระปิยมหาราช”  ของปวงชนชาวไทยตลอดมา

นอกจากการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านได้มีการย้อนอดีตตลาดวิถีชีวิตชาวบ้าน ชม  ชิมขนมไทยโบราณ  เช่น ขนมดาดกระทะ  ขนมตาควาย (ขนมต้ม) ขนมวง ขนมลูกตุย ฯลฯ แสดงการหุงข้าวโบราณ การถักสวิง  แห  ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านหาดสองแควในอดีต  และอาหารทรงโปรด   การแต่งกายย้อนยุค   การแสดงของเด็กและผู้สูงอายุตำบลหาดสองแคว

สถานที่ : ลานวัดหาดสองแคว

วันเวลา : 22 ตุลาคมของทุกปี  08.00 - 12.00 น.


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.