จักรยานสานฝัน เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม


“โครงการปั่นจักรยานสานฝัน ร่วมกับเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ถือเป็นโครงการจิตอาสาที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมแรงของผู้ปกครองและเยาวชน จากชุมชนหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จากจุดเริ่มต้นของคนในชุมชนที่ต้องการลดขยะในครัวเรือน รวมถึงกำจัดเศษซากวัชพืชหรือพรรณไม้ที่ทำลายความงดงามรอบๆ ที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน

ปัจจุบันขยายครอบคลุมไปสู่ 7 หมู่บ้านประจำตำบล ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่เพียงจัดตั้งขึ้นมาเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักษ์สิ่งแวด ล้อม โดยหันมาช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ในท้องถิ่นของตนเองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน แต่ยังสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์รอบที่อยู่อาศัยให้กับเด็กๆ โดยอาศัย ”จักรยานสองล้อ” เป็นพาหนะคู่ใจ

“เดิมทีโครงการปั่นจักรยานเก็บขยะรอบหมู่บ้านนั้น เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่ทำต่อจากโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพในชุมชน และโครงการปั่นจักรยานเก็บผักขาย แต่โครงการทั้ง 2 ได้ยกเลิกไป ประกอบกับตำบลหาดสองแควได้รับรางวัล “ธรรมาภิบาลรักสามัคคี” ซึ่งถือเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง และสามารถช่วยตนเองได้ของคนในชุมชน การนำเด็กๆ ในชุมชนมาร่วมรณรงค์นั้น เนื่องจาก “เพื่อต้องการให้เด็กๆ รู้จักหวงแหนและหันมาพัฒนาหมู่บ้านของตนให้น่าอยู่ และสร้างจิตสำนึกเรื่องการรักบ้านเกิด เพราะหากชุมชนของเราน่าอยู่ สะอาด เรียบร้อย ก็จะทำให้ผู้ที่ไปศึกษาต่อหรือทำงานที่อื่นหันกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตน โดยเริ่มแรกมีสมาชิกที่เป็นเยาวชนเพียง 4-5 คน แต่ปัจจุบันหากรวม 7 หมู่บ้าน มีสมาชิกทั้งหมด 150 คน ซึ่งมีตั้งแต่อายุ 7 ปีไปจนถึง 22 ปี” สิ่งที่สร้างแรงบันดาลให้จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น และทุกหมู่บ้านหันมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนั้น นายพงษ์เทพ   ชัยอ่อน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว  ให้ข้อมูลว่า “มาจากที่เด็กๆ หมู่ 2 ใช้เวลาว่างวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ ช่วง 5-6 โมงเย็น ปั่นจักรยานเก็บขยะๆ รอบๆ หมู่บ้านกันอย่างสนุกสนาน อีกทั้งขยะที่เก็บได้ เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก กระป๋องน้ำอัด สามารถนำไปขายให้กับ “ธนาคารขยะ”

ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อโครงการนี้ โดยเด็กแต่ละคนจะมีรายได้จากการปั่นจักรยานเก็บขยะอาทิตย์ละ 3-5 บาท และจะมีการปันผลปีละครั้ง โดยทุกๆ สิ้นปีน้องๆ จะมีรายได้อยู่ที่คนละประมาณ 1,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา จึงทำให้เด็กในหมู่บ้านอื่นๆ ให้ความสนใจและอยากให้หมู่บ้านของตนเองน่าอยู่บ้าง ซึ่งตรงนี้ไม่เพียงแค่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้ใหญ่ลดการทิ้งขยะโดยไม่จำเป็นอีกด้วย ขณะเดียวกันคิดว่าโครงการนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ และหากน้องที่เข้าร่วมโครงการต้องมีภารกิจไปศึกษาหรือทำงานต่อ ก็จะมีน้องๆ รุ่นใหม่ขึ้นมาแทนที่  โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดี เพราะเป็นการดึงเอาเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนเข้ามาร่วมกับบริหารจัดการขยะ หรือใช้ชุมชนเป็นฐานที่ตั้งในการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนเอง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่เพียงลดขยะจำนวนมากลงไปได้ แต่ยังเป็นการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยการนำไปรวบรวมไว้ที่ธนาคารขยะ และทำการคัดแยกก่อนนำไปทำลายอย่างถูกวิธี จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ขณะเดียวกันก็ถือเป็นการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ และมีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นฝึกพวกเขาให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และฝึกเรื่องของจิตอาสาไปพร้อมๆ กัน  นี่เป็นของดีในตำบลหาดสองแควอีกสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจนำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบ.


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.