แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29 มิ.ย.


เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

 

ตามประกาศคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโณคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 23 และเพื่อให้เป็นไปตรมประกาศ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จึงขอปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึง 11 กรกฎาคม 2564  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  เอกสารประกาศ

 


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.