สภาเด็ก - ลานนมชมจันทร์

สารบัญ


“เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” ด้วยคำกล่าวนี้สภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดสองแควจึงมุ่งหวังที่จะสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นคนดี มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อนำความเจริญมาสู่บ้านเกิด ภายใต้การสนับสนุนและผลักดันของผู้ใหญ่ใจดี ที่ต้องการเห็นเด็กรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดสองแคว เป็นการรวมตัวของกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อรวมกันสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ในการจัดกินกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิด การทำกิจกรรมต่างๆ โดยได้อาศัย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2553ที่กำหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางกลไกในการประสานความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ระดับนโยบาย โดยมีการพัฒนาของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดสองแคว ดังนี้

จากการที่เด็กและเยาวชนในแต่ละหมู่บ้านไม่มีกิจกรรมทำ ใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ บางกลุ่มก็รวมกลุ่มแล้วเป็นปัญหาต่อชุมชน ทางผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงร่วมกันชักชวนเด็กและเยาวชนมาร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ให้เดประโยชน์กับตนเองและชุมชน โดยปรับตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ทำให้มีกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนเข้าร่วมมากมาย ส่งผลให้ลดปัญหาสังคมที่เกิดจากเด็กได้อย่างมาก และเด็กและเยาวชนได้ใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ บางกลุ่มเกิดการเรียนรู้จนมีรายได้ให้กับกลุ่ม ตนเอง และครอบครัว

จากกลุ่มเล็กๆ ของเด็กและเยาวชนที่ทำกิจกรรมกันอย่างเข็มแข็ง และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้เรียนรู้ จึงมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม ให้เข็มแข็งยิ่งขึ้น ผู้นำชุมชนผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน

ปี 2553 จากกลุ่มเด็กที่รวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และนโยบายของอบต.หาดสองแคว ที่ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจึงอยากให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีบทบาทในการทำงานร่วมกับ อบต.ในการพัฒนาสังคมและมีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่และหน่วยงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างมรประสิทธิภาพ สภาเด็กและเยาวชนได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม บางกิจกรรมเป็นการปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาชุมชนที่ตนได้อาศัยอยู่ จึงมีการรวมกลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่บ้าน มาเป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดสองแคว เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของสภาเด็กฯ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรม

การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดสองแคว ได้มีการลงพื้นที่แบบหมุนเวียนไปในพื้นที่ทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ รับทราบปัญหาความต้องการและรับฟังข้อเสนอแนะจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลหรือปัญหาดังกล่าวมาทำการปรับปรุงแก้ไขให้แก่เด็กและเยาวชนต่อไป

นอกจากนี้สภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดสองแควยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันของเด็กและเยาวชนในตำบลและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดสองแควได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน จึงทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รางวัลชนะเลิศสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสุขภาวะ ในระดับจังหวัด

วิธีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดสองแคว

การพัฒนาศักยภาพกลุ่มให้มีความสามารถในการถ่ายทอดได้ดีขึ้น เช่น การศึกษาดูงานยังพื้นที่ต้นแบบ การปฎิบัติจริง เรียนรู้ร่วมกัน การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาเด็กและเยาวชนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานเพื่อการนำปรับแนวคิดในการทำงานมาปรับใช้ในตำบล

สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเครือข่าย เช่น การเข้าร่วมประชุมเสนอแนวทางการทำงาน ร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ และการขยายผลการทำกิจกรรมไปยังแต่ละหมู่บ้าน

การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยการให้รุ่นน้องได้เข้ามาร่วมในการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนรุ่นพี่ที่เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ต่อไป และสานต่อการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ความเชื่อโยงกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนกับระบบย่อยอื่นๆ

ระบบบริหารจัดการ งานเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นหน้าที่หลักของ อบต.ที่จะต้องจัดทำ ผลการประชาคมของเด็กและเยาวชนแต่ละหมู่บ้านก็จะนำมาเข้าไว้ในแผนการพัฒนาของ อบต.ผู้บริหาร สมาชิกอบต. มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับสภาเด็กและเยาวชน

ระบบการจัดการขยะ เด็กและเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะในชุมชนโดยมีกลุ่มจักรยานสานฝันร่วมกับเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นแกนนำในการเก็บขยะภายในตำบล เป้นคณะกรรมการในกลุ่มธนาคารขยะ

ระบบเกษตรเพื่อสุขภาวะ มีการอบรมความรู้ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบลในการจัดทำปุ๋ยหมัก การทำโบกาฉิ และการปลูกผักปลอดสารพิษ

ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นและร่วมรักาวัฒนธรรมพื้นบ้านของตำบลหาดสองแคว เช่น การถ่ายภูมิปัญญาด้านการจักรสาน การทำไม้กวาด งานประดิษฐ์ต่างๆ และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

ระบบสุขภาพและอาสาสมัคร มีการอบรมความรู้ให้เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับงานสาธารณะสุขจนเกิดเป็นกลุ่ม อสม.น้อย คอยให้บริการสาธารณะสุขร่วมกับ อสม.ใหญ่ สนับสนุนงบประมาณให้สภาเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.