สมาชิกสภา 


นายวันชัย   รุ่งเรืองธรรม
ประธานสภา อบต.หาดสองแคว
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ 086-1527261


นายธนิณพิสิษฐ์  พุ่มไสว
รองประธานสภา อบต.หาดสองแคว
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ 066-1598416


นายชรัตน์ แสงสินธ์
เลขานุการสภา อบต.หาดสองแคว
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ 062-9496233


นางรัตนะ  เสริมมา
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ 081-0402406

นางสาวกาญจนา ประมาณ
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ 095-6283854

นางสายรุ้ง เชื้อน่วม
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ 093-3142443

นางเสนอ มีท้วม
สมาชิก อบต.หาดสองแคว หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ 063-8935872
       

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.