ผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)


รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2566

รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565

รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2564

รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563

รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560

รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2559

รายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราขการท้องถิ่น (Core Team) ประจำปี 2558

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.