ข้อบัญญัติตำบล


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

ธรรมนูญสุขภาพตำบลหาดสองแคว รองรับสังคมสูงวัยฯ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)

ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ธรรมนูญสุขภาพตำบลหาดสองแคว (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558)

ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พุทธศักราช 2546

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.