กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 

นางสาวรจนารถ   เจียมบรรจง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
 
 

นางวงเดือน  ดวงดัน
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

นางสาวพนม  พุ่มห่าน
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

นางสาวหทัยกานต์  มณีฉาย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 

นางสาววาสนา  เอกา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
 

นางสาวชลธิกาญจน์ กัลยา

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
     

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.