กองคลัง


โครงสร้างของกองคลัง

     
 
นางสาวมันทนา สินสถาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
 


     

นายกสานต์  วงค์หนัก
เจ้าพนักงานพัสดุ
 

นางรักชนก ทองแสง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)

นางสาวเบญจมาศ ขำฉา
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิริพร น้อยหนองโว้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
       

นางสาวศุภลักษณ์ สุขช้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายธนพล อยู่สา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
       

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.