หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเครื่องไฟขยายเสียงสำ หรับเปิดงานและ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที อุปกรณ์ไฟเวที พร้อมเครื่องไฟขยายเสียงสำหรับเปิดงานและจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม โครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 12 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประดับตกแต่งรอบบริเวณภายในงานให้มีความสวยงาม โครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที อุปกรณ์ไฟเวที พร้อมเครื่องไฟ ขยายเสียง สำ หรับเปิดงานและจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม โครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเช่าพร้อมติดตั้งและรื้อถอน ชุดเวที อุปกรณ์ไฟเวที พร้อมเครื่องไฟ ขยายเสียง สำ หรับเปิดงานและจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม โครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถรางเลื่อน 23 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง 23 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของเครื่องตัดวัชพืช 19 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยพุทธรักษา หมู่ที่ 4 บ้านเด่นสำโรง 11 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสำหรับ โครงการวันเด็กแห่งชาติ 09 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ 09 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถกระเช้า) 06 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ 06 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรับจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2566 03 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการทำกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 26 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566 26 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง 22 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) 13 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง 8022 13 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถไทยแลนด์ ฆข 5789 13 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 6235 07 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำ เดือนธันวาคม 2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่ โรงเรียนบ้านหาดสองแคว บ้านเด่นสำโรง บ้านบึงพาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 01 ธันวาคม 2565

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.