รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ6 เดือน

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) รอบปี

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.