ข่าวประกาศ

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
ประกาศ รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. 20 กรกฎาคม 2565
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 05 กรกฎาคม 2565
ประกาศ การแต่งกายในการมาปฏิบัติราชการของพนักงานและลูกจ้าง 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มีนาคม 2565 12 เมษายน 2565
ประกาศรายงานการเงินประจำปี 2564 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 30 มีนาคม 2565
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 17 มีนาคม 2565
ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 04 มีนาคม 2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กุมภาพันธ์ 2565 03 มีนาคม 2565
ประกาศ นโยบายในการป้องกันการใช้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 11 กุมภาพันธ์ 2565
หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.หาดสองแคว 11 กุมภาพันธ์ 2565
มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 08 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มกราคม 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ธันวาคม 2564 05 มกราคม 2565
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พฤศจิกายน 2564 03 ธันวาคม 2564
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ตุลาคม 2564 03 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.หาดสองแคว 22 ตุลาคม 2564
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.หาดสองแคว 22 ตุลาคม 2564
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 12 กรกฎาคม 2564
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08 กรกฎาคม 2564
ประกาศฉบับที่ 18 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 01 มิถุนายน 2564
ประกาศ กำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ 20 พฤษภาคม 2564
ประกาศเรื่องการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 14 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตโปร่งใส 20 มีนาคม 2560
งานป้องกันและบรรเทาฯ ประกาศมาตราการองค์กรปลอดภัยทางถนน 13 ธันวาคม 2560
งานป้องกันและบรรเทาฯ ประกาศการดำเนินชีวิตช่วงฤดูหนาวให้ปลอดภัย 08 มกราคม 2561

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.