ข่าวประกาศ

หัวเรื่อง วันที่สร้าง
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 12 กรกฎาคม 2564
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08 กรกฎาคม 2564
ประกาศฉบับที่ 18 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 01 มิถุนายน 2564
ประกาศ กำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ 20 พฤษภาคม 2564
ประกาศเรื่องการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 14 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตโปร่งใส 20 มีนาคม 2560
งานป้องกันและบรรเทาฯ ประกาศมาตราการองค์กรปลอดภัยทางถนน 13 ธันวาคม 2560
งานป้องกันและบรรเทาฯ ประกาศการดำเนินชีวิตช่วงฤดูหนาวให้ปลอดภัย 08 มกราคม 2561
งานป้องกันและบรรเทาฯ ประกาศการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน 23 มีนาคม 2561
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเที่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดดารทุจริต 04 มกราคม 2564

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.