ประมวลจริยธรรม


ประมวลจริยธรรม

กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Don’ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม และให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.หาดสองแคว

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.