งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ป้องกันอัคคีภัย

แผ่นพับ-การใช้เตาแก๊สและถัง-LPG
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับถังดับเพลิง
การป้องกันอัคคีภัยและภัยแล้ง
งานป้องกัน หลักง่ายๆ ในการป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ
รณรงค์งดเผาตอซังข้าว

 

ป้องกันภัยธรรมชาติ

นานาสาระกับภัยธรรมชาติและวิธีการเลี่ยงภัย อุทกภัย
นานยาสาระกับภัยธรรมชาติและวิธีการเลี่ยงภัย วาตภัย


กฎจราจร

รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร
การป้องกันอุบัติภัยทางถนน

 

ยาเสพติดให้โทษ

รู้ทันยาเสพติด 
กัญชา 
ยาบ้า 
ยาไอซ์
แนวทางการเลิกยาบ้า ยาไอซ์
เลิกบุหรี่กันเหอะ
สารนิโคติน(บุหรี่)
เลิกสุราอย่างไรให้ได้ผล
เลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างไกลยาเสพติด

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.