ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหนึ่งใน 5 ตำบลในอำเภอตรอน ตำบลหาดสองแควจากที่ว่าการอำเภอตรอน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 มีมติเห็นชอบ การปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง  ตำบลหาดสองแคว เป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบล ของอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากที่ว่าการ อำเภอตรอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้ คือ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านชำทอง ตำบลบ้านแก่ง บ้านปลายราง ตำบลข่อยสูง บ้านไร่ ตำบลน้ำอ่าง
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านท่าสัก บ้านเต่าไหเหนือ ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านปลายราง ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน บ้านน้ำขุม ตำบลนครอิฐ อำเภอศรีนคร
ทิศตะวันออก เนื่องจากพื้นที่แนวเขตปกครองเป็นรูปสามเหลี่ยม มีทิศเหนือจดทิศใต้และทิศตะวันตกไปจึงไม่มีอาณาเขตด้านทิศตะวันออก

 

เนื้อที่ มีเนื้อที่ประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,750 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบล

ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำน่าน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำน่าน ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 และ 7 มีหมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้าย ระยะทางที่แม่น้ำไหลผ่านประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ

ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 4,195 คน แยกเป็นชาย 2,036 คน แยกเป็นหญิง 2,159 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 110 คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน  จำนวนประชากรทั้งหมด
ชาย หญิง รวม
1 บ้านหาดสองแคว 239 340 401 741
2 บ้านหาดสองแคว 147 163 220 383
3 บ้านหาดสองแคว 273 393 425 818
4 บ้านเด่นสำโรง 220 375 403 778
5 บ้านแหลมคูณ 160 216 240 456
6 บ้านนิคมบึงพาด 156 266 246 512
7 บ้านบึงพาด 152 266 239 505
รวม 2,019 2,174 4,193

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ การเกษตรกรรม ตำบลหาดสองแควมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ พืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญๆได้แก่ ข้าว, อ้อย, ถั่วเหลือง, นอกจากนี้ยังมีการทำสวนผลไม้ ได้แก่ มะม่วง, ส้มโอ, ขนุน เป็นต้น

การปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพื่อจำหน่าย สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โคเนื้อ ไก่พันธุ์ไข่

การประมง มีการทำประมงหมู่บ้าน บริเวณบึงพาด เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่

การพาณิชย์ มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก จำนวน 9 แห่ง / มีท่าทราย จำนวน 1 แห่ง

หน่วยธุรกิจในเขต อบต. โรงสีขนาดเล็ก 1 แห่ง /โรงสีข้าวขนาดกลาง 1 แห่ง / ลานตากข้าว 1 แห่ง

 

สภาพทางสังคม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง) 3 แห่ง
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 7 แห่ง
ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง

สถาบันและองค์กรศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์ 4 แห่ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   1 แห่ง

การสาธารณสุข สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยบริการประชาชน ( ที่พักสายตรวจ ) 1 แห่ง

 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม สามารถเดินทางติดต่อระหว่างตำบลและอำเภอ รวมทั้งการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1204
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1214
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1104 อุตรดิตถ์ - พิชัย
ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 11063 ท่าสัก - บ้านแก่ง
ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3125 บ้านบึงพาด - บ้านแหลมคูณ
ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3127 บ้านชำทอง - บ้านแหลมคูณ
ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3128 บ้านบึงพาด - บ้านหาดสองแคว
ทางหลวงชนบท หมายเลข 4011 บ้านท่าสัก - บ้านแหลมคูณ
ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 4049 บ้านหาดสองแคว - บ้านชำทอง
ทางหลวง บ้านแหลมคูณ - บ้านปลายราง
ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3004 บ้านแหลมคูณ - บ้านต้นนา
ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3185 บ้านชุมทาง - บ้านบึงพาดและยังสามารถใช้ทางน้ำโดยแม่น้ำน่าน

การโทรคมนาคม ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ไปรษณีย์เอกชนอนุญาต) 1 แห่ง

การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีบางส่วนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลชุมชนหนาแน่น ที่ยังไม่ได้ขยายเขตไปถึง มีไฟฟ้าสาธารณะในเขตชุมชนหนาแน่นโดยทั่วถึง

แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ, ลำห้วย 3 แห่ง | บึง, หนองและอื่นๆ 8 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ ฝาย 1 แห่ง | ประปาหมู่บ้าน 5  แห่ง

 

ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.