หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเที่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดดารทุจริต


หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเที่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดดารทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ อบต.หาดสองแคว โดยมีแนวทางการปฏิบัติเรื่องร้องเรียนทุจริต/แจ้งเบาะแส ตามเอกสารประกาศที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารประกาศ


Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.