ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ขอเชิญชวนประชาชนผู้เคยรับบริการ
หรือผู้เคยติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2565 (ITA 2022)ได้ที่ QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/rthyua
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.